21-річний наркоторговець із Хмельницького найближчих шість років проведе за гратами


21-річний наркоторговець із Хмельницького найближчих шість років проведе за гратами

За пуб­лічно­го об­ви­ну­ва­чен­ня Ок­ружної про­ку­ра­ту­ри міс­та Хмель­ницько­го суд виз­нав 21-річ­но­го хмель­ни­ча­ни­на вин­ним у не­за­кон­но­му прид­банні та збе­рі­ган­ні з ме­тою збу­ту пси­хот­ропної ре­чо­ви­ни у ве­ли­ких роз­мі­рах (ч.2 ст. 307 Кри­мі­наль­но­го ко­дек­су Ук­ра­їни).

Як йдеть­ся в по­ві­дом­ленні Хмель­ницької об­ласної про­ку­ра­ту­ри, у су­ді про­ку­рор до­вів, що у ве­рес­ні ми­ну­ло­го ро­ку че­рез Ін­тернет чо­ло­вік за­мо­вив «ам­фе­та­мін», який роз­фа­со­ву­вав та збу­вав ме­то­дом «зак­ла­док».

Зв’язок із по­тен­цій­ни­ми спо­жи­ва­ча­ми під­три­му­вав че­рез мо­біль­ний зас­то­су­нок «Telegram».

«Ви­ро­ком Хмель­ницько­го місь­крайон­но­го су­ду йому приз­на­че­но по­ка­ран­ня у ви­ді 6 ро­ків поз­бавлен­ня во­лі із кон­фіска­ці­єю усього май­на, ок­рім жит­ла», — заз­на­ча­єть­ся у по­ві­дом­ленні.

До­су­до­ве роз­слі­ду­ван­ня у кри­мі­наль­но­му про­вад­женні здій­сню­ва­ли слід­чі Хмель­ницько­го район­но­го уп­равлін­ня Го­лов­но­го уп­равлін­ня На­ці­ональ­ної по­лі­ції в об­ласті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію

Источник: 0382.ua

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *